Skeppsregler

Förord

Skeppsreglerna är främst till för att skydda den enskilde. Vi handskas också med en båt som är smått unik i sitt slag. I Tälja ligger – förutom kulturarvet – en mängd arbetstimmar och en myckenhet hantverkskunnande. Vid handhavandet kräver detta kunskap, känsla och respekt.

”Skeppsreglerna” gäller som anvisningar för styrman, besättning och andra ombord på Tälja. Var och en, som deltar i färder med Tälja, förutsätts känna till skeppsreglerna och efter bästa förmåga följa dessa.

Allmänt

 1. Föreningens certifierade styrmän är de enda som är bemyndigade att ta ansvar för och genomföra segling med Tälja. Andreman/halskarl, som leder verksamheten för om masten, skall utses innan seglats och skall ha erforderlig kompetens.
 2. Styrman är ytterst ansvarig för båten och dess utrustning från det en segling börjar tills den är avslutad, båten klargjord efter segling och överlämnad till nästa ansvarige.
 3. Styrmans order skall åtlydas utan diskussion och skall kvitteras genom upprepning. Eventuella åsikter eller synpunkter framförs till styrman efter genomförd dagsetapp.
 4. Styrman skall inställa seglats om det föreligger osäkerhet eller fara för besättning och båt.
  Seglats får ej företagas om besättningens storlek och/eller kompetens är otillräcklig eller om seglingen kan anses osäker med utgångspunkt från besättningens kondition, rådande väderleksförhållanden, båtens sjövärdighet eller andra orsaker.
 5. Minsta besättning för Tälja kan givetvis variera med hänsyn till planlagd aktivitet, besättningens kunskapsnivå och den rent fysiska styrka de kan prestera. För att ha full manöverförmåga i en trängd situation: exempelvis överfallsväder vid lä strand eller svårt möte i trång farled, behövs styrman och fyra roddare.
 6. Samtliga ombord skall vara fria från påverkan av droger eller alkohol. Styrman har rätt att avvisa personer som kan misstänkas utgöra fara för seglatsen.
 7. Före utfärd kontrolleras att båten är rätt och tillräckligt utrustad och klar för avgång. Besättningen skall tillse att det alltid råder god ordning ombord.
 8. Flytväst är obligatorisk och skall bäras av alla ombord. Dock kan styrman göra avkall på detta krav. (Exempelvis vid tillfällen där historisk autenticitet måste ges företräde.)
 9. Besättningslista och färdplan skall finnas i land. Loggbok och dagbok skall alltid föras.
 10. Vid längre färder över öppet vatten förutsätts följebåt.
 11. Efter segling åtgärdas eventuella skador. Båten avrustas alternativt görs klar för nästa utfärd av hela besättningen.

Kompetenskrav på styrman

 1. Styrman skall ha goda kunskaper i segling och navigation. Han/hon skall dessutom inneha föreningens certifikat och vara medveten om vad sjölagen säger.
 2. En styrman certifieras genom prov. Kandidaten skall vid tidigare utfärder med Tälja ha tjänstgjort vid samtliga befattningar ombord. Provet skall omfatta en typisk dagsegling och bedömas av två erfarna styrmän.
  Efter avslutad segling och klargöring av båten, avgörs om kandidaten bestått provet eller ej.
  För att bli certifierad krävs, förutom vad som sägs ovan, att vederbörande
  – innehar en lugn och stabil personlighet
  – har visat förmåga att avgöra besättningens duglighet och kunnat anpassa sina instruktioner efter besättningens nivå
  – kan föra en diskussion med besättningen och är lyhörd för förslag
  – har förmåga att upptäcka och förhindra oro eller tendenser till osämja
  – är nykter och fri från droger
  Vidare skall han/hon praktiskt kunna genomföra
  – man överbord manöver
  – seglets bruk (sätta, reva, stryka, brassa, halsa och skota för olika vindar). (Dreja bi tilläggs om sommarens tester visar att detta går.)
  – stag- och kovändningaR
  – hamnmanöver
  – ankring och förtöjning
 3. Styrmannaskapet är främst en fråga om förtroende och ansvar. Certifikatet skall vid fall av uppenbar omdömeslöshet eller annan visad oförmåga dras in.

Styrmans åligganden

 1. Före utfärd åligger det styrman att
  – tillse att båten är rätt och tillräckligt utrustad
  – kontrollera väderleksutsikterna
  – med samlad besättning gå igenom planlagd seglats och befälsförhållanden
  – med samlad besättning försäkra sig om att denna förstår använda kommandon, kan båtens utrustning och därefter tilldela en uppgift till var och en ombord
  – instruera den samlade besättningen i säkerhetsutrustningens handhavande och utse ansvariga
  – med samlad besättning gå igenom uppträdande vid nödsituation
  – vid seglingens början öva rodd-, seglings- och roderkommandon
 2. Efter utfärd åligger det styrman att
  – tillse att eventuella skador åtgärdas
  – båten avrustas alternativt görs klar för nästa utfärd och överlämnas till nästa ansvarige
  – avrapportera till loggboken

Utökade skeppsregler för segling på öppna vatten

 1. Alla besättningsmedlemmar skall vara insatta i skeppsreglerna och följa dessa efter bästa förmåga. Vid segling på öppna vatten gäller förutom skeppsreglerna även följande.
 2. Besättningen skall bestå av minst tre som har stor erfarenhet av att segla Tälja. Övriga besättningsmedlemmar skall ha seglat Tälja. Besättningen skall vara samövad. Minst två besättningsmedlemmar skall ha navigationskunskaper motsvarande kustskepparexamen (skärgårdsskeppare?). Det är styrelsens uppgift att avgöra om besättningen uppfyller kraven. Det är lämpligt att aktuell besättning samlas vid ett tillfälle så att styrelsen kan göra en bedömning av besättningens kompetens.
 3. Lämplig storlek på besättningen är 5 till 7 st. max 9.
 4. Vid överlämnande av båten skall checklista medfölja så att man alltid har koll på var båtens tillhörigheter finns.
 5. Följebåten skall kunna ta ombord hela Täljas besättning. Vid eventuell bogsering skall bogserlinan fästas i mast eller beta inne i båten.
 6. Om Tälja måste överges, skall Kustbevakningen larmas och båten, som förmodligen flyter i marvatten, utmärkas med lysboj eller annan väl synlig makapär.
 7. Seglats får inte påbörjas om det blåser mer än 8 m/s eller om väderutsikterna förutsagt detta.
 8. Säkerhets/navigationsutrustning: Sjökort, kompass, GPS, VHF, radarreflektor, lanternor, ficklampa, nödraketer, livboj med ljus, mistlur, öskar, 2 hinkar, sjukvårdsväska. Bra om varje besättningsman dessutom har personligt ljus. T.ex. Cyalume Lysstav (som kan inköpas på Teknik Magasinet).
 9. Tälja får aldrig lämnas utan tillsyn. Minst en man avsätts som vakt vid vistelse i hamn.
 10. Samtliga i besättningen skall vara medlemmar i Föreningen Viksbåten.